geld muntenAlle kerken in Nederland zijn voor hun inkomsten volkomen afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van hun leden.
Dat geldt ook voor de parochie H. Maria Sterre der Zee. Alleen door de vrijwillige bijdragen van de parochianen kan de parochie blijven bestaan.

Elk jaar wordt in januari de actie kerkbalans gehouden, waarin de kerken gezamenlijk actie voeren om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de benarde financiële situatie en de leden verzoeken hun bijdrage over te maken op de rekening van de parochiekern.

Financiële aspect van Kerk-zijn

kerkbalansEn weer zijn we een jaar verder. En weer richten wij ons, zoals in zovele parochies ook, zoals zelfs in andere Kerken, op het financiële aspect van Kerk-zijn. Want, zo is het nu eenmaal: een goede financiële ondergrond is onontbeerlijk.
Is dat waar het om gaat in de Kerk? Natuurlijk niet. Kunnen we zonder? Beslist niet. Waar het om gaat en waar we ons voor inzetten; ik maak hiervoor gebruik van een nieuwe indeling waarvan ik onlangs hoorde.

Sacramentele dienstwerk
Alles rondom het sacramentele dienstwerk: van doop tot bediening. Op allerlei momenten hebben gelovige mensen behoefte aan de sacramentele aanwezigheid van Christus. Vanuit de parochie maken wij dat mogelijk. In voorbereiding en uitvoering.

Bezoekwerk
Een tweede pijler is het bezoekwerk in haar grote verscheidenheid. Op allerlei momenten en ook zo maar, ongericht. Als u daar behoefte aan heeft, als u contact wil met ‘iemand van de Kerk’, moet u dat kunnen laten weten. En dan zal er iemand zijn.

Vernieuwend pastoraat
Het derde aandachtspunt van de parochie in deze tijd is alles wat we samenvatten als ‘vernieuwend pastoraat’. Daaronder vallen diaconie en caritas; alle aandacht voor de samenleving. Alle aandacht voor de mens in nood, voor de mensen aan de rand van de samenleving.
Daaronder valt alle kerkopbouw. Hoe bouwen wij een parochie die sterk is en de tegemoet kan. Hoe gaan we om met onze kerkgebouwen. Hoe richten we onze parochie in. Hoe verbreden en vergroten wij de betrokkenheid. Welke onverwachte en verrassende initiatieven zien we en durven we te initiëren. Hoe werken we samen met de andere Kerken. Met hen die niet kerkelijk gebonden zijn.

Kortom, veel mogelijkheden, veel uitdagingen. We hebben volop werk. Werk dat het pastorale team vanaf 1 januari 2019 in directe verbondenheid met de collega’s uit de twee andere parochies in Zeeuws-Vlaanderen onderneemt.
Kortom, u ziet het. Er is veel te doen. Er is veel enthousiasme. Zoals eerder gezegd: het financiële fundament is daarvoor onontbeerlijk. Mogen wij ook nu op u rekenen? Voor eenzelfde bedrag als verleden jaar? Of mag het misschien een iets verhoogde bijdrage zijn.
Dank voor uw vertrouwen. Voor uw bijdrage. Dank voor uw aandacht.

pastoor Wiel Wiertz

 

De parochiebijdrage

Het bisdom hanteert als advies voor de hoogte van de parochiebijdrage een bedrag van minimaal € 156,00 per jaar (2023). Dit is ongeveer 1% van het minimuminkomen. Het spreekt voor zich dat een hoger bedrag, als dat voor u haalbaar is, zeer welkom is.

kerkbalans
Veel parochianen betalen al jaren trouw de jaarlijkse bijdrage aan het plaatselijke parochiefonds. Daarvoor is een woord van dank op zijn plaats!
De werkgroepen die jaarlijks actief zijn voor de parochiebijdrage verschaffen hierover informatie tijdens de jaarlijkse inzamelingsperiode ‘Kerkbalans’ in januari. Menige parochiekern is mede daardoor (lang) uit de rode cijfers gebleven. Thans dreigt de balans naar de andere kant door te slaan.


Jongeren en jonge gezinnen

Verheugend is dat in de jongere generatie het besef leeft, dat ‘Kerk’ iets te bieden heeft. Bij belangrijke momenten in het leven vragen ouders om de sacramenten voor hun kinderen met de voorbereiding en begeleiding, die daarbij hoort.
Regelmatig zien wij dat deze ouders met hun kind ook deelnemen aan gezinsvieringen rond de grote feestdagen, aan terugkomvieringen na Doopsel en Eerste Communie; we ontmoeten hen bij gezinsvieringen gedurende het jaar in samenwerking met de scholen in een aantal vieringen, waarin het kind meer centraal staat. In diverse parochiekernen staat er een kinderkoor klaar, dat wordt geleid.

Daarenboven pleit ook de jongere generatie voor het behoud van het eigen kerkgebouw in de eigen parochiekern. Bovendien stelt ook de nieuwe generatie de aanwezigheid van pastores op prijs. Niet minder vraagt dat ook om vorming en toerusting van de vrijwilligers in de parochie. En dat is heel goed! Maar het kost ook wat. En dat kun je niet alleen bij de oudste generatie laten liggen.
De werkgroepen voor fondswerving sporen alle volwassenen aan, die door het doopsel tot de kerkgemeenschap behoren om ook betalende leden te worden. In ons bisdom (Breda) geldt daarvoor een adviesbijdrage van €156,00 (peil 2023).

Wat anders?

De leiding van het Bisdom Breda heeft zich al eerder over deze vraag beraden en zij vindt het alleszins redelijk, dat aan ouders die – om welke reden dan ook – afzien van een jaarlijkse deelname aan het parochiefonds niet alleen een bijdrage te vragen b.g.v. huwelijk, jubileum en uitvaart. Daarnaast wordt ook een bijdrage gevraagd voor de vorming, de toerusting en de diensten en alles wat hoort bij het doopsel, de eerste communie en het vormsel voor hun kind. Het bisdom adviseert om aan die ouders bij zo’n gelegenheid één keer per kalenderjaar de adviesbijdrage te vragen. Dat kan ook in maandelijkse termijnen of per kwartaal worden voldaan.
Zo’n bedrag kan slechts éénmaal per jaar geïnd worden, ook als men vanuit het gezin aan meer sacramentele vieringen in hetzelfde jaar deelneemt. Wie als gezin voor een geringer bedrag deelneemt, zal in het betreffende jaar een aanvullende nota ontvangen van het adviesbijdrage verminderd met het reeds betaalde bedrag. De parochie H. Maria Sterre der Zee heeft na rijp beraad ingestemd met deze zienswijze van de bisdomleiding.

Aan wie over te maken?

Ongeacht waar het kind wordt gedoopt, deelneemt aan de eerste communie of gevormd zal worden, dient de bijdrage overgemaakt te worden aan de parochiekerncommissie van de parochiekern waartoe men behoort. Indien men de buiten de parochie H. Maria Sterre der Zee woont, dient de bijdrage overgemaakt te worden aan de parochiekerncommissie van de parochiekern, waar de viering plaatsvindt.

Zijn sacramenten dan alleen te koop?
Neen. Sacramenten zijn nooit te koop. Het bedrag is ook geen verrekening voor alles wat er komt kijken aan menskracht, gebouwen, materiaal e.d. bij de voorbereidingen, maar het is een bijdrage aan het geheel van kosten, die een parochie heeft om haar werk op álle terreinen te kunnen doen.
Het standpunt is en blijft dat de sacramenten voor een ieder toegankelijk dienen te zijn, maar dan dienen we als verantwoordelijke leden van de geloofsgemeenschap dat dan ook financieel mogelijk te maken. Klik hier voor meer informatie.

Tarieven bisdom Breda

       2024          2023    
Doop € 160,00 € 156,00
Huwelijksviering € 700,00 € 690,00
Jubileumviering € 350,00 € 345,00
Uitvaartdienst (incl. avondwake) € 700,00 € 690,00
Dienst in het crematorium zonder voorafgaande kerkelijke dienst    € 467,00 € 460,00
Dienst op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst     € 467,00 € 460,00
Stipendium (intentie) € 12,00 € 12,00