Actueel in cluster Zuid

Vaste vieringen

plaatsdagtijdadres
Koewacht zondag 9.30 uur Kerkplein 2
Heikant 4de donderdag
van de oneven maanden
10.30 uur Julianastraat 16
St. Jansteen 2de donderdag
van de maand
10.30 uur Gemeenschapshuis
De Waranda,
Wilhelminastraat 43
T: 0114-315014
Kapellebrug     Gentsevaart

Foto's uit cluster Zuid

Overig

Contactgegevens

Postadres

voor de parochiekern Koewacht: Kerkplein 2, 4576 AS Koewacht.

Secretariaat

Voor de parochiekernen Heikant en St. Jansteen: op dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur, Hoofdstraat 4 A, St. Jansteen, tel. 0114-312187, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parochiekernverantwoordelijke

De vraagbaak van de parochiekern Koewacht: mw. Christian Verschraegen-de Waele.

Opgeven van een misintentie

170124 wijzigingen opgeven misintenties pk koewachtEen misintentie (ook stipendium genaamd) voor de kerk in Koewacht kan op de volgende manieren worden opgegeven:

 • bij Patricia Walrave, Schoolstraat 14 te Koewacht,
  telefoon 06-12214366 of in een gesloten envelop met
  een briefje en het geld in haar brievenbus.
 • bij een van de leden van de parochiekerncommissie van Koewacht.
 • in een gesloten envelop met een briefje en het geld in
  de brievenbus aan de ingang van de kerk.
 • op elke eerste maandag van de maand van 10.00 uur tot
  10.30 uur in de sacristie van de kerk.
 • via website www.kerkbelangkoewacht.nl.

De kosten bedragen € 10,50 per viering.

 

De geschiedenis van het kerkgebouw van de parochiekern Heikant

Heikant kerk kleinDe parochiekerk H. Theresia van het kind Jezus is een relatief jonge kerk. Het huidige gebouw stamt uit 1931.

De kerk is ontworpen door architect F.B. Sturm uit Roosendaal in de traditionalistische stijl van wat genoemd wordt de Delftse School.

Waardigheid, gezag en eerbied zijn de kenmerkende begrippen bij deze stijl, die zorgen voor zoveel mogelijk gesloten bakstenen gevels, steil hellende pannendaken, met kleine overstekken en de toepassing van eenvoudige, traditionele hoofdvormen uit de vroeg- christelijke bouwkunst.

Symmetrie en regelmaat zijn heel belangrijk in deze stijl. In de kerk zijn de grote gemetselde paraboolvormige gewelven indrukwekkend.

Ook de pastorie en de processiegang met zeven kappelletjes zijn opgenomen in het Rijksmonumentenregister. Het exterieur is volledig en het interieur is nagenoeg geheel in originele staat.

Het gebouw heeft een stenen gewelf zonder pilaren. Links van de hoofdingang bevindt zich de doopkapel, rechts de Theresiakapel. Deze is ingericht met een beeld van de heilige, een altaar, een reliekzuiltje en bidstoelen.

Aan weerszijden van het altaar aan de muur zijn diverse plaquettes met dankbetuigingen voor verhoringen bevestigd; sommige vermelden een datum uit de jaren dertig of vijftig. De inrichting van de kapel is geschonken door de congregatie van de H. Familie uit Hulst.

In de tuin rechts van het kerkgebouw is een 'Theresia-beêweg' ingericht, met staties die taferelen uit het leven van de heilige uitbeelden. In 1934 kwam deze gereed.

Op de staties staat te lezen:

I Sint Teresia, Beschermster der jeugd; 1934
II Sint Teresia, Steun van 't Christelijk huisgezin; Aan mijn ouders
III Sint Teresia, Troosteres van de zieken; Geduld
IV Sint Teresia, Redding van de zondaren; Ootmoed
V Sint Teresia, Patrones van de Missiën; Liefde
VI Sint Teresia, Verkwikking voor het vagevuur; Offer
VII Rozenregen uit de hemel; Glorie

De geschiedenis van de parochiekern Sint Jansteen

Welkom in het hart van Oost Zeeuws-Vlaanderen Zuid, waar St. Jansteen ligt temidden van de gemeenschappen van Heikant, Absdale, Hulst, Clinge en Kapellebrug.

StJansteen geschiedenis wapen van stjansteen plaat 1In zilver een gebouw in natuurlijke kleur; een schildvoet van goud, beladen met een ketting, waaraan een steen hangt, alles van zwarte kleur.

Waarschijnlijk moet het een afbeelding voorstellen van het gebouw Het Steen, de woning van de vrijheren van Sint Jan ten Steene.
“Johannes zal hij heten.” God is genadig. Uit vele namen konden de bewoners van deze streek kiezen; uit Willibrord, patroon van Nederland, Amandus, apostel van Vlaanderen, Eligius, apostel van Zeeuws Vlaanderen. Toch koos men in St. Jansteen voor de naam Johannes.

Omdat hij doopte in de Jordaan werd hij de patroon van de rivieren en waterlopen. Aan de vele toenmalige watertjes en de hoge zandrug dankt St. Jansteen zijn band met de naamgever. Op de zandrug, op de plaats van de huidige kerk, stond een buitenhuis, versterkt met een stenen toren: Het Steen. Uit de naam van de heerlijkheid Sint Jan ten Stene is rond de jaren 1200 de naam St. Jansteen gegroeid. De zandrug is nog aanwijsbaar, de watertjes leven slechts voort in enkele straatnamen.

stjansteen tekening van de oude kerk 3St. Jan Steen bij Hulst. Kerk en omgeving J.Stellingwerf, 1645.

Het inspirerende van Johannes de Doper ligt in zijn daden. Hij riep op om terug te keren tot een levenshouding, gegrond op het woord van God, de tien geboden. Samengevat behelst die regel: eerbied voor God, eerbied voor het leven en de schepping, recht doen aan ouders, kinderen en naasten.

De wereld van Johannes was even druk bezig als onze wereld met reizen, bestuderen van elkaars literatuur, handel drijven en oorlog voeren. Ook toen kwam men tijd tekort; ook toen werd dat gebruikt als smoes om geen tijd voor God uit te trekken, om niet volgens de wet van God te moeten leven. Johannes' boodschap heeft vandaag nog dezelfde kracht. Velen hebben de woorden van Johannes aangenomen en hun oude leven schoongewassen door zich te laten dopen. Zeer nadrukkelijk heeft Jezus die boodschap goedgekeurd; Hij liet zich ook door Johannes dopen. In zaligsprekingen, vergelijkingen en parabels heeft Jezus die boodschap vertaald voor zijn volgelingen.

Voor velen was de boodschap van Johannes pijnlijk. Zij konden of wilden hun leven niet omkeren. Kritiek op seksueel wangedrag van toenmalige heersers heeft uiteindelijk geleid tot de onthoofding van Johannes.

Door geconcentreerd te werken aan - en te spreken over het woord van God heeft Johannes in Jezus de Messias kunnen ontdekken en ervan kunnen getuigen. Daardoor is hij voor velen een wegwijzer, een voorganger geworden. Door zijn toedoen is Jezus' boodschap in goede aarde gevallen. Een boodschap over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een boodschap van bevrijding, een boodschap van eeuwig leven. Zo is de naam Johannes een naam met een toekomst.

Johannes is de wegbereider en voorloper van Christus. In de Orthodoxe Kerk wordt hij Johannes Prodromos genoemd, de Voorloper. Johannes is als laatste profeet de schakel met het oude Testament. Hij predikte boetedoening en bekering en doopte in naam des Heren. Johannes heeft Christus in de rivier de Jordaan gedoopt. Hieraan dankt hij zijn naam Johannes de Doper.
Feestdag: 7 januari, 24 februari, 25 mei en 24 juni.

Op welke dag Johannes de Doper is geboren of gestorven is niet aan te geven. Voor de viering van zijn naamdag was die kennis onbelangrijk. Er waren maar twee dagen in het jaar die in aanmerking kwamen voor het vieren van die dag: 21 december en 21 juni, de dagen van de zonnewende, de dagen van het feest van het leven. De eerste dag is gereserveerd voor Jezus; Johannes kreeg de dag die nooit eindigt. Correcties op de kalender hadden het gevolg dat beide feestdagen een beetje verschoven: Kerst wordt nu gevierd op 25 december en het feest van Johannes de Doper is 24 juni geworden. Voor sommigen zijn het heidense datums; anderen zien er een diep doorleefd symbool in, aansluitend aan de boodschap van inkeer en beginnen aan een nieuw leven. Dat de naamdag van Johannes de Doper gevierd wordt in de zomer sluit goed aan bij het zonnige en opgeruimde karakter van de bewoners van St. Jansteen.

In 1220 komt de naam van de parochie Johannes de Doper voor het eerst voor in de geschreven geschiedenis. Vermoedelijk bestond de parochie toen al een veertig tot vijftig jaar, maar een stichtingsakte of andere documenten uit die tijd ontbreken. Het zou een bewogen geschiedenis worden; met een bijkerk ergens in de polder voor het volk en een stenen kerk voor de heersende klasse; met verwoesting en brand van de kerk; met een kerkscheiding, compleet met schuurkerken en een jarenlang verbod voor katholieken om in de eigen gemeenschap te kerken; maar ook met het uitbreken van de pest en diverse oorlogen. De herstichting van de parochie is in 1792. Tot 1855 moest men wachten op de nieuwbouw van de kerk. In 1860 was de bouw voltooid en is de kerk geconsacreerd; in 1898 kreeg de kerk de huidige vorm door het aanbouwen van de twee sacristieën.

Speciaal voor de bouw van deze kerk is door het toenmalige kerkbestuur onder leiding van pastoor Mertens een steenbakkerij en een kalkbranderij in het leven geroepen. Daar mochten alleen de aller armsten van de parochie in werken. De steenbakkerij in St. Jansteen heeft bestaan van 1850 tot 1876 en bracht naast de ruim 1.300.000 stenen voor de kerk nog voldoende op om alle plaatsen in de regio te voorzien. De kalkbranderij verwerkte de Doornikse stenen van de oude kerk, die in 1804 als bouwval terug gekregen was van de Hervormde gemeente.

Over inventief kerkbesturen gesproken.

Nu bijna honderd en vijftig jaar later is de kerk toe aan een grote renovatie. Het gebinte tussen dak en gewelf is op veel plaatsen slecht en aangetast. Dakleien en dakgoten moeten worden vernieuwd; diverse lekkages hebben hier en daar de stuclaag aangetast. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is de vieringtoren verwijderd; deze was niet meer te restaureren en werd een gevaar voor de kerk en kerkganger. Eind 2003 is inventarisatie gereed gekomen en krijgt het kerkbestuur inzicht in de bedragen die nodig zijn. Op dat moment is er intensief contact met de bouwcommissie van het bisdom Breda. Medio 2004 wordt met de restauratie op grote schaal begonnen. Niet alles tegelijk kan worden aangepakt. Begonnen wordt met het onzichtbare binnenwerk, waarna in de loop van enkele jaren de gehele kerk haar beurt krijgt. Voorlopig komt de begroting van de restauratie uit op € 750.000,00.

Hoogtepunt van de kerkelijke beleving is de wekelijkse eredienst. Daar is ruimte om elkaar te bevestigen in het geloof, om één te zijn in gebed en gezang, om blij te zijn met de vreugden van de gemeenschap, om elkaar te troosten, om ondanks alles het leven zelf te vieren, om de Schepper van het leven te eren en zijn Geest een kans te geven de wereld te vernieuwen. Rondom die beleving leeft een brede groep van activiteiten; van tuinieren tot bloemschikken, van sacramenten begeleiden tot zingen, van wijkcontacten tot bestuurders en andere werkvormen. Er zijn meerdere koren, elk met een eigen klank en waarde.

stjansteen handen vrijwilligers klTal van netwerkjes ondersteunen de voorbereiding op eerste communie en vormsel. Anderen rekenen het tot hun taak de begrafenis netjes uit te voeren. Leden van de caritas ondersteunen de zwakken in de samenleving. Ongeveer honderd en vijftig enthousiaste vrijwilligers zetten zich daar voor in.

Fier zijn op zo'n volledige en waardevolle gemeenschap bouwt die gemeenschap op. Op alle plaatsen is er een minimale tot ruimere bezetting, maar nieuwe handen zijn altijd en overal welkom. Even aanmelden bij de koster en voor je het weet draai je lekker mee.

Omer Calle

De geschiedenis van de H. Johannes de Doper-kerk te St. Jansteen

StJansteen parochiekerkDe geschiedenis ven de H. Johannes de Doper-kerk te St. Jansteen Na de 80-jarige Oorlog werd het voor katholieken verboden hun godsdienst in het openbaar te belijden. Dit gold ook voor $t. Jansteen. Bovendien werd in 1648 de oude parochiekerk van St. Jansteen, waarvan de toren reeds zwaar was beschadigd, omwald en zodoende omgebouwd tot een fort .Een situatie die bleef bestaan tot 1681.

De katholieken kregen uiteindelijk pas in 1791 weer toestemming om een eigen bedehuis in te richten in de vorm van een schuurkerk. In 1804 kreeg men de oude parochiekerk terug van de Hervormde gemeente. De kerk was inmiddels tot een bouwval vervallen.

Door veranderende tijdsomstandigheden konden de diverse parochies langzaamaan gaan denken aan nieuwe kerken. Zo ook in St. Jansteen. In 1860 was het zover, een nieuwe
parochiekerk kon gebouwd worden naar het ontwerp van architect P .J. Soffers. Evenals zijn voorgangers was deze parochiekerk toegewijd aan H. St. -Jan-de-Doper .

Speciaal voor de bouw van deze kerk werd door het toenmalige kerkbestuur onder leiding van pastoor Mertens een steenbakkerij en een kalkbranderij in het leven geroepen. Daar mochten alleen de allerarmsten van de parochie in werken. De steenbakkerij in St. Jansteen heeft bestaan van 1850 tot 1876 en bracht naast de ruim 1.300.000 stenen voor de kerk nog voldoende op om alle plaatsen in de regio te voorzien. De kalkbranderij verwerkte de Doornikse stenen van de oude kerk, die in 1804 als bouwval terug gekregen was.

In 1898 kreeg de kerk de huidige vorm door het aanbouwen van de twee sacristieën. De pastorie dateert uit 1927 en is gebouwd in wat genoemd wordt de expressionistische stijl naar een ontwerp van architect F.J.P. Rouleau.
De neogotische stijl waarin deze kerken zijn gebouwd verwijst naar de christelijke samenleving van vóór de Reformatie, de periode van 'het ware geloof en van de gotiek in de bouwkunst.

Groot voorstander van bouwen in deze stijl was voor Nederland architect P .J.H. Cuijpers. De constructie van het kerkgebouw was hierbij het belangrijkste. Alle vormen die niet uit die constructie voortkwamen , moesten worden vermeden. Ornamenten werden alleen functioneel toegepast en dienden slechts verrijkingen van de constructie te zijn. Deze ideeën groeiden uit tot een stijl die weldra de exclusieve stijl van het Rooms- Katholicisme werd. P .J .Soffers kreeg overigens als architect weinig waardering van vakgenoten als Cuijpers.

Groot voorstander van bouwen in deze stijl was voor Nederland architect P .J.H. Cuijpers. De constructie van het kerkgebouw was hierbij het belangrijkste. Alle vormen die niet uit die constructie voortkwamen , moesten worden vermeden. Ornamenten werden alleen functioneel toegepast en dienden slechts verrijkingen van de constructie te zijn. Deze ideeën groeiden uit tot een stijl die weldra de exclusieve stijl van het Rooms- Katholicisme werd. P .J .Soffers kreeg overigens als architect weinig waardering van vakgenoten als Cuijpers.

De geschiedenis van de O.L. Vrouw ter Eecken kapel te Kapellebrug

Kapellebrug kapelDe huidige kapel van 0. L. Vrouw ter Eecken, gelegen te Kapellebrug aan de oostzijde van de weg Hulst -St. Niklaas (B), is gebouwd in 1935. Op exact dezelfde plaats heeft tweemaal eerder een kapel gestaan. Vroeger liep hier de Gentse Vaart, een kanaal van Hulst naar Gent. Vroeger lag over het water een brug ter hoogte van de kapel. Het dorp dankt hieraan zijn naam. In de middeleeuwen stond te Kapellebrug reeds een kapel voor O.L. Vrouw ter Eecken, die druk bezocht werd op grond van de wonderbaarlijke genezingen die er zich voordeden. De kapel wordt ook al heel vroeg vernoemd in de stadsrekening van Hulst.

Deze kapel werd in 1578 verwoest. Gedeeltelijk op dezelfde fundering is door pastoor-deken Legier Cardon in 1623 het koor van een nieuwe kapel opgetrokken. In 1626 is er een stuk aangebouwd, waardoor de ruimte ongeveer driemaal zo groot werd. Het geheel moet een sterke gelijkenis vertoond hebben met de kapel van 0. L. Vrouw van Stoupe te Ertvelde (België). De bloeiperiode duurde tot 1645.

In de 80-jarige oorlog, met name bij het beleg van Hulst in 1645 door Frederik Hendrik, werd de kapel gebruikt als hoofdkwartier van de Staatse troepen. Tot midden 17e eeuw is deze tweede kapel in gebruik geweest. Waarschijnlijk is zij vóór 1686 afgebroken. Als gevolg van de reformatie verplaatste de verering voor de O.L. Vrouw Ter Eecken zich naar De Klinge over de grens.

Van de inrichting van de oude kerken is weinig bekend. Behalve het Mariabeeld bezat men een altaartafereel van Jezus, Maria en Jozef, geschonken door de Antwerpse koopman Jacques de Man. Een pauselijke aflaatbul heeft ingelijst aan de wand gehangen. In de jaren 1640 zijn nog twee biechtstoelen en twee marmeren wijwaterschelpen aangeschaft.

Later heeft in 1721 pater Martinus Buys in het vlakbij over de grens gelegen De Klinge een stenen wegkapelletje laten oprichten voor O.L. Vrouw ter Eecken, niet meer dan een eenvoudige zuil met ruimte voor een beeld. Dit kapelletje is in 1798 tijdens de Franse overheersing afgebroken en in 1804 door pater Zacharias de Coene herbouwd. Hiervoor in de plaats bouwde pastoor Govaert een nieuwe, grotere kapel in 1873, die nog steeds in gebruik is en in de Kapelstraat staat. Het dorp is er inmiddels omheen gegroeid. Het beeldje prijkt onder een stolp boven een weelderig versierd altaar. De stolp staat in een houten schrijn in de vorm van een kapelletje, met tegen de achterwand een eikenboom. Brandende lichtjes, een (brood)mand vol wassen ex-foto's en talrijke plaquettes met dankbetuigingen getuigen van een bloeiende verering. Wie echter in het dorp de weg vraagt naar de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken, loopt een goede kans naar Kapellebrug verwezen te worden.

Historisch onderzoek en opgravingen in de jaren twintig en dertig leidden namelijk tot de herontdekking van de oude locatie te Kapellebrug. In 1935 is ter plaatse een nieuwe kapel met beêweg gebouwd, die overdag altijd open is voor publiek. Kapel en tuin zijn in 1990 gerestaureerd.

Wanneer men door het toegangshek gaat ligt de kapel aan de rechterhand. Links van het hek staat een monument met een voorstelling van O.L. Vrouw van Smarten. Het is in 1948 geschonken door de toneelvereniging St. Jan ter nagedachtenis aan J.A. Everaard. Vervolgens beginnen de staties van de 'beêweg', die de zeven smarten van Maria uitbeelden: I ‘Voorspelling van Simeon', II 'De vlucht naar Egypte', III 'Het verlies in den tempel', IV 'Ontmoeting op den kruisweg', V 'Kruisiging en dood van Jesus' en VI 'Afneming van het kruis'. Deze staties liggen rondom een grotere ruimte, waar vroeger banken stonden, maar die tegenwoordig grotendeels beplant is. Vooraan deze ruimte staat, als laatste statie, een ruim 5 meter hoog betonnen kruisbeeld waaronder de beeltenis van Maria met haar gestorven Zoon en de tekst 'Troosteres der bedroefden'. In het voetstuk werden stenen verwerkt afkomstig uit de opgegraven fundamenten van de eerste en tweede kapel. Even ernaast bevindt zich een gemetselde preekstoel.

De bakstenen kapel uit 1935 is gebouwd naar een ontwerp van architect F.P. Joseph Rouleau uit Hulst, meet circa 18 x 6,5 meter en biedt zitplaatsen aan ongeveer 80 bezoekers. Het beeld van O.L. Vrouw ter Eecken staat boven het altaar. In de voor- en achtergevel bevinden zich zeven smalle, hoge vensters, die de zeven kruisdragers uit 'Het spel der crucen' symboliseren (zie onder Verering). Het huidige gebrandschilderde glas boven de ingang dateert uit 1969. Zes glas-in-loodramen in de zijgevels vertellen de geschiedenis van de verering. Links van de ingang hangt de achterwand vol met plaquettes met dankbetuigingen. Aan de andere kant vindt men in een van de ramen een schaaltje met medailles. Vooraan, rechts van het altaar, hangt een rek met ansichtkaarten en devotioneel drukwerk. Links vooraan staat een vaandel met een afbeelding van O.L. Vrouw ter Eecken, gebaseerd op een 17e-eeuwse voorstelling. Vlakbij hangt een kleine vitrine met beelden van O.L. Vrouw die te koop zijn. Op de vitrine hebben bezoekers wat geschenkjes, ex-voto's en een foto achtergelaten.

In de zijkapel zijn zes glas-in-loodramen aangebracht die de historie van de kapel voorstellen. Boven de ingang van de kapel is een gebrandschilderd glas geplaatst dat in 1969 is geschonken door de toneelvereniging St. Jan. Het ontwerp is van Roeland Massa uit St. Niklaas, de uitvoering van Albert Mesdagh uit Gent.

Buiten de kapel bevindt zich een 'beêweg' met zeven staties van de zeven smarten en een kruis die zijn ontworpen door Simon Goossens uit Antwerpen. Voorts staat er een Mariamonument voorstellende de zeven smarten, onthuld op 2 mei 1948, geschonken door de toneelvereniging St, Jan ter nagedachtenis aan J.A. Everaard en ontworpen door de Jacques Stephanus Kreykamp uit Oosterhout (hoogte ca. 1.80 m ). Het betreft een staande gekroonde Maria, die haar armen over zeven figuren (lammen, zieken, etc) houdt. Op de sokkel staat de inscriptie: Zolang op aard / zijn kruis en pijn / zolang zal ik der mensen / moeder zijn.
De kapel is momenteel de bekendste en drukst bezochte bedevaartplaats van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.

Naar aanleiding van de speciale eucharistieviering in de kapel op 2 mei 2006, waarbij de gerestaureerde luidklok door pater Joop Reurs plechtig werd ingewijd, werd door initiatiefnemer Paul Prince uit Sint Jansteen een broederschap opgericht onder de naam "Vrienden van de Kapel van O.L. Vrouw ter Eecken".
In een kwartaalbrief van deze broederschap wordt informatie over de kapel, haar geschiedenis, de vieringen en aanverwante zaken verstrekt aan eenieder die lid van de broederschap is. Het lidmaatschap kan aangevraagd worden bij de onderstaande contactpersoon of via een aanvraagformulier wat in de kapel te is vinden.

 

Vrienden van de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken te Kapellebrug

Ontstaan

Op 2 mei 2006 werd in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken en bijzondere eucharistieviering gehouden. Tijdens deze viering, waarin werd voorgegaan door pater J. Reurs, werd nl. de gerestaureerde luidklok, die voorheen ook al in het torentje van de kapel hing, maar geen dienst meer deed, plechtig ingewijd.
De kapel was die dag letterlijk te klein om de belangstellenden te bergen. Circa 125 bezoekers moesten een plaatsje zoeken op de slechts 100 zitplaatsen, zodat een aantal hun toevlucht moesten zoeken tot een staande viering. Het dameskoor van Sint Jansteen verzorgde de dienst met een keur aan Marialiederen, die door
de aanwezigen uit volle borst werden meegezongen.
Deze viering werd aanleiding tot een intensivering van de Mariaverering; zij was bovendien de aanleiding tot de oprichting van de “Vrienden van de Kapel van O.L. Vrouw ter Eecken”, een vereniging van vrienden van de kapel met een kwartaalbrief waarin o.m. informatie over de kapel, haar geschiedenis en de te houden vieringen wordt opgenomen.

Symbool

Voor een symbool voor de vereniging moest niet ver gezocht worden. Het frequent gefotografeerde vooraanzicht van de kapel bood nl. een prachtig plaatje om als zodanig gebruikt te worden.

De doelstelling

De doelstelling van de vereniging is tweeledig. Ten eerste het instandhouden van de verering van Maria in deze kapel. Daarnaast wordt van de bijdragen van de vrienden het onderhoud van en de vieringen in de kapel bekostigd.

De vieringen

In de kapel worden velerlei vieringen gehouden. Enkele vaste vieringen zijn:

 1. op dinsdagavond te 19.00 uur van begin mei tot half oktober, alternerend een eucharistieviering of een woord- en communiedienst;
 2. de maandelijkse gebedsdiensten die door de gebedsgroep De Bron uit Sint Jansteen worden georganiseerd. Op de tweede en derde donderdag van de maand om 14.30 uur aanvangt.
 3. Elke eerste zaterdag van iedere maand wordt er om 14.30 uur een rozenkrans gehouden. Deze vieringen worden verzorgd door mevr. T. Boon-Vennix uit Hulst.

Vriendenbrieven

De vereniging houdt voeling met haar leden via de Vriendenbrieven, waarvan er 4 per jaar verschijnen; telkens in de maand, voorafgaande aan elk kalenderkwartaal. In de Vriendenbrieven van maart verschijnt elk jaar een overzicht van de vieringen voor de komende maanden. Op 3 maart 2009 verscheen reeds de twaalfde Vriendenbrief.
In de eerste Vriendenbrieven werden onder meer foto's opgenomen van de fraaie gebrandschilderde ramen van de kapel. Daarna werden er telkens enkele schilderijen en/of andere devotionalia uit de kapel afgebeeld. Momenteel wordt in elke Vriendenbrief een nieuwe Zeeuwse bedevaartplaats uitgelicht, waarvan er 10 zijn. Ook wordt erin verslag gedaan van de bedevaarten die er zo nu en dan worden gehouden en van de bijzondere vieringen.

Aanmelding

Iedereen kan zich als vriend van de kapel aanmelden. Men kan daarvoor een van de aanmeldingsformulier invullen die in de kapel voorradig zijn. Ook kan men zich wenden tot de oprichter van de vereniging, tevens uitgever van de Vriendenbrieven (zie contactpersoon hieronder).

Onderhoud

Zowel de kapel zelf als de fraaie ommegang-tuin vragen uiteraard veel onderhoud. Een ploeg van vrijwilligers is regelmatig in de slag om alles een mooi aanzien te geven. Meer vrijwilligers zijn nog altijd welkom. Men kan zich aanmelden bij de hieronder vermelde contactpersoon.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de contactpersoon: Paul Prince

Kijk hier om antwoord te kijgen op de meest gestelde vragen. Wat te doen als...

We proberen om in het kort een antwoord te geven op enkele vragen die bij u als lid van onze geloofsgemeenschap kunnen opkomen.kerkgemeenschap thumb

 1. ..... als wij ons kind willen laten dopen?
  Voor Koewacht: U kunt daartoe een geboortekaartje naar G. van der Sijpt, Korte Akkers 14, 4576 BN Koewacht.
  Voor St. Jansteen: Het is fijn als u ook de parochiekern op de hoogte stelt van de geboorte van uw kind. U kunt daartoe een geboortekaartje sturen:
  in Koewacht naar G. van der Sijpt, Korte Akkers 14, 4576 BN Koewacht.
  in St. Jansteen naar de pastorie: parochiekern H. Johannes de Doper, Hoofdstraat 4 A, 4564 AP St. Jansteen.
   De doopdata en -plaatsen staan op deze website vermeld en worden gepubliceerd in de'“Kerkkoerier' en in 'Tintinnabulum'. Voor deze data of concrete afspraken rond de doop van uw kind kunt u bellen naar het parochiekernsecretariaat in Hulst van maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur, tel: 0114-745000.
 2. ..... als wij ons kind de Eerste H. Communie willen laten doen?
  In Koewacht kunt u contact opnemen met de werkgroep voor de H. Communie.
  Contactpersonen zijn: mw. W. Borgt-Pilaet, en mw. Emmy van Remoortele-de Cock
  In St. Jansteen wordt de voorbereiding op de Eerste H. Communie verzorgd door een parochiële werkgroep buiten schooltijd. Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders van de kinderen die in aanmerking komen voor de Eerste H. Communie schriftelijke informatie.
  Contactpersoon binnen het pastoraal team voor de eerste heilige communie is pastor K. V.d. Wiele.
 3. ..... als wij ons kind het sacrament van het vormsel willen laten ontvangen?
  De kinderen worden voorbereid door de  vormselwerkgroep cluster Zuid.
  U kunt voor Koewacht contact opnemenmet mw Gonny Rozijn-van Ham
  Voor Heikant en St. Jansteen krijgen de ouders van de kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, tijdig schriftelijke informatie.
  Contactpersoon binnen het pastoraal team voor het vormsel zijn pastor R. Grossert.
 4. ..... als wij willen trouwen in de kerk?
  Het is wenselijk dat u tijdig overlegt over de datum en het tijdstip van de kerkelijke huwelijksviering. U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente pastoraal team Chantal van Iwaarden. Algemene informatie treft u aan onder 'downloads'.
 5. ...... als iemand ziek is?
  De pastores zijn altijd bereid om een zieke te bezoeken. Soms weten zij echter niet dat iemand ziek is en vaak weten zij ook niet of bezoek op prijs wordt gesteld. Het is heel fijn als u daarom zelf even contact opneemt met uw wijkcontactpersoon of een van de pastors.
  In Koewacht kunnen zieken, die thuis de heilege communie willen ontvangen, richten zich tot de parochiekernverantwoordelijke.
 6. ..... als iemand het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen?
  Zieken, die het sacrament van de ziekenzalving willen ontvangen, kunnen een afspraak maken met:
  W. Wiertz, pr (06-42506424) of pater J. Reurs, pr. (0114 – 373144; 06 – 10711191).
  Voor de ziekenzegen, kunt u contact opnemen met:
  Ralf Grossert, pw. (06-13705137 of 0114-313299),
  Chantal van de Walle, pw. (06-51138721 of 0114-720491) of met
  Katrien Van de Wiele, pw. (06-41322776 of 0115-454088)
  In Koewacht kunt u ook contact opnemen met de parochiekernverantwoordelijke, mevrouw Els de Caluwé, tel.: 0114-362302 .
 7. ..... als iemand overleden is?
  Het afscheid van een overleden parochia(a)n(e) willen we met respect en zorg omgeven. Via familie of via de uitvaartverzorger wordt het overlijden gemeld bij degene die op dat moment de uitvaartcoördinatie heeft. Deze vrijwillig(st)er neemt contact op met een pastor en daarna worden dag en uur van de uitvaart vastgesteld. Vervolgens zal een van de pastores contact opnemen met de familie voor de verdere invulling van de uitvaartdienst.
 8. ..... als er kerkelijke hulp bij een crematie in het crematorium gewenst is.
  Parochianen, die geen uitvaartdienst in de kerk regelen, kunnen een gebedsdienst met pastor (zonder H. Communie !) regelen in het crematorium. Dit gebeurt ook via de uitvaartondernemer.
 9. .... als ik bij het overlijden van een dierbare moeilijk over het verdriet heen kom? Kan iemand mij helpen?
  In elke parochiekern is er een verantwoordelijke voor de rouwverwerking aangeduid. Deze kan U verder informeren over bestaande praatgroepen voor rouwzorg.
  Voor Heikant is de verantwoordelijk: mw. Marlies Martinet
  Voor Koewacht is de verantwoordelijke: mw. Fien Martinet-Burm
  Voor St. Jansteen is de verantwoordelijke: dhr. Paul Hemelaar.
 10. ... als ik een vraag heb over de begraafplaats bij de kerk van Koewacht?
  Alles wat de indeling en administratie van de begraafplaats betreft, wordt behartigd door: dhr. J. Smeets, Eikenlaan 12, Koewacht, 0114-361826.
 11. ..... als ik naar een viering wil?
  In onze cluster worden vieringen gehouden in de week en in het weekend. Deze kunnen een eucharistieviering of een communieviering zijn. Ze vinden plaats:
  in Koewacht op zondag om 9.30 uur in de kerk ,
  in Heikant  op de 4de donderdag van de maand om 10.30 in de kapel
  in St. Jansteen op de 2de donderdag van de maand om 10.30 uur in de Waranda.
  In Kapellebrug zijn er verschillende vieringen.
 12. ..... als ik een intentie wil opgeven?
  Als u wilt dat er tijdens een viering gebeden wordt voor een overleden dierbare of tot een zekere intentie, dan kunt u dat :
  voor Heikant aan mw. R. Strobbe
  voor Koewacht aan mw. Ch. Verschraegen-de Waele
  voor Heikant en St. Jansteen via het parochiekernsecretariaat regelen. We vragen u vriendelijk dit drie weken van te voren te doen .
 13. ..... als ik actuele informatie vanuit de parochiekern wil?
  Drie keer per jaar wordt huis-aan-huis gratis ‘'de Kerkkoerier'' bezorgd. Hierin vindt u actuele informatie over de ontwikkelingen in de regio. De ‘'Kerkkoerier'' verschijnt in ieder geval rond Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De wekelijkse informatie over vieringen en nieuws rond kerk en geloof kunt u vinden in het in 'Tintinnabulum' aan, waar u al deze gegevens kunt terugvinden. Wekelijks lige de nieuwe Tintinnabulum klaar in de 5 kerken van onze parochie en u ku t zich opgeven voor een gratis electronisch abonement door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 14. .... als ik een gesprek met een pastor wil hebben?
  We hopen dat u zelf even (telefonisch) contact opneemt met een van hen. Alle pastors zijn van harte bereid om een afspraak met u te maken.
 15. .... als ik iets weet wat voor de parochiekernadministratie  van belang is. Aan wie kan ik dat doorgeven?
  Voor Koewacht wordt de hele parochiekernadministratie behandeld door dhr. en mw. d’Hont,  Dit betreft ledenadministratie en de administratie van doopsel, vormsel, huwelijk en eerste heilige communie.
  Voor Heikant en St. Jansteen kunt u terecht op het secretariaat van die parochiekernen.
 16. ... als ik wil helpen de parochiekerngemeenschap in tact te houden met een financiële bijdrage. Hoe werkt dat?
  In de maand januari verspreiden vrijwilligers acceptgirokaarten voor het voldoen van de jaarlijkse parochiekern bijdrage via de landelijke ‘Aktie Kerkbalans’. Van de bijdragen worden de pastors betaald, het kerkgebouw onderhouden en andere noodzakelijke kosten betaald om onze kerkgemeenschap overeind te houden. Elke bijdrage is van harte welkom. Het streefbedrag van de Actie Kerkbalans is 1% van het besteedbaar inkomen, gesteld op minimaal € 116,00 voor 2016, maar uiteraard zijn wij blij met ieder ander bedrag.
 17. ... als ik de kerk eenmalig een bedrag wil doen toekomen of de kerk begunstigen met een nalatenschap of legaat?
  Neem a.u.b. contact op met de penningmeester van uw parochiekern.
 18. Zijn giften aan de parochiekern aftrekbaar voor de inkomsten belasting?
  Alle parochies in Nederland zijn door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat bijdragen aan de parochiekern, volgens de giftenregeling, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
 19. .... als ik vrijwilligerswerk in één of meedere parochiekernen van onze cluster wil doen?
  Gelukkig hebben we een actieve clustergemeenschap waarin al velen hun steentje bijdragen. Uiteraard zijn nieuwe mensen van harte welkom, er is altijd verloop en we worden ook allemaal ouder. Onze cluster telt verschillende actieve werkgroepen en koren.Voor ieder die dat wil is er wel iets te doen! Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit melden aan een lid van de parochiekerncommissie of voor Heikant en Sint Jansteen via het secretariaat van deze kernen . We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

‘Stichting Kerkbelang Koewacht’

De ‘Stichting Kerkbelang Koewacht’ presenteert samen met de lokale kerkwerkgroepen een gevarieerd evenementen programma voor 2017.

Met het oog op versterking van het financiële draagvlak worden er gedurende 2017 opnieuw een aantal fondsen wervende evenementen georganiseerd en gefaciliteerd.

Het objectief van deze sociale activiteiten is om enerzijds het draagvlak van maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen, alsook extra financiën te verwerven voor het groot onderhoud en de werking van de lokale kerk.

Allen die de plaatselijke kerk te Koewacht genegen zijn, en belangstelling hebben in onderstaande culturele bijeenkomsten, worden uitgenodigd deze evenementen reeds in hun persoonlijk agenda te noteren.

Voor actuele informatie aangaande activiteiten kan het Web Portaal van kerkbelang geraadpleegd worden : http://www.kerkbelangkoewacht.nl/

Activiteiten Kalender 2017:

datumactiviteitm.m.v.
26 maart Solozang: ‘Ave-Maria', ‘De Zee', … Vanessa Ghoos
13 mei Vocal Band Experience Flash-Back
26 mei Uitstap kerkvrijwilligers PKC
22 juni Anton Van Wilderode reizen op versvoeten Hildegard Coupe
29 juli Poolse gezangen Pools koor
10 augustus Fietsstop 50+ Kerkplein Kerkbelang team
12 augustus Barbecue met Inwoners op Kerkplein Kerkbelang team
9 september Boeken & platenverkoop Kerkbelang team
9 september Open Monumentendag - Jaarmarkt Kerkbelang team
9 september Spaanse ‘Canciones Populares' Kunst aan de Grens
16 september Bijeenkomst met jeugd ‘Tieners Onderweg' Jeugdband
8 oktober Gospeldienst Karibuni zangroep
19 oktober Festival van Zeeuws Vlaanderen Baroque Assemble
23 oktober Theatraal Monoloog Patricia Goemaere
15 december Kerststal, Kerstboom tooien, Kerstmarkt OP !Koewacht
17 december Kerstsamenzang Kerkkoor + Senioren
24 december ‘Kindje wiegen' met grenskinderen Gonny en Els
 • Klik hier voor de website kerkbelang van Koewacht. (http://www.kerkbelangkoewacht.nl/welkom/)