kerkelijk noodfonds

In december 1991 hebben de gezamenlijke Caritasinstellingen van de parochie van de H. Maria Sterre der Zee een aparte organisatie in het leven geroepen onder de naam: 'Kerkelijk Noodfonds'. Zij ontleent haar bestaansrecht aan christelijke begrippen als rechtvaardigheid en broederlijk delen, alsmede aan de zorg voor onze broeders en zusters in onze directe omgeving. Geconfronteerd met de vele uitingen van gekende en ongekende hedendaagse armoede, is gezocht naar een mogelijkheid om vanuit de kerkelijke organen als Caritasinstellingen en Diaconieën daadwerkelijke ondersteuning te verlenen.

De bedoeling van het Kerkelijk Noodfonds is dan ook om alle vragen aan individuele Caritasinstellingen om financiële tegemoetkoming in acuut noodzakelijke kosten door deze instantie te (doen) beoordelen. Het gaat daarbij om kosten die niet verhaald kunnen worden op bestaande voorzieningeninstanties die zich met het doen van uitkeringen bezig houden, bijv. omdat er (nog) niet aan de wettelijke eisen kan worden voldaan. Het Kerkelijk Noodfonds werkt daartoe nauw samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen (A.M.W.). Deze instantie is vanwege haar karakter beter in staat om individuele verzoeken te beoordelen en adviseert daartoe dan ook het Kerkelijk Noodfonds.

Sedert enige jaren is er echter een meer pragmatische werkwijze afgesproken. Vanaf die tijd beslist het AMW zelf op verzoeken die een bedrag van € 75,00 niet te boven gaan. In het begin van elk jaar ontvangt het AMW daartoe van het Kerkelijk Noodfonds een voorschot ad € 1.000,00. Op het einde van het jaar wordt bezien of er nog voldoende in kas is. Zo neen, dan wordt een aanvullende bijdrage verleend. Voor verzoeken die het genoemde bedrag wel te boven gaan, wordt de aanvrager verwezen naar de plaatselijke Caritasinstelling.

Overigens wordt veelal de afspraak gemaakt dat cliënt het bedrag of een gedeelte hiervan terugbetaalt op het moment dat hij daartoe in staat is.
De kas van het Kerkelijk Noodfonds wordt gevormd door de gezamenlijke Caritasinstellingen en wel volgens een bepaalde verdeelsleutel.

Bestuur

Het bestuur van het Kerkelijk Noodfonds wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende Caritasinstellingen uitde parochie Maria, Sterre der Zee en ziet er momenteel als volgt uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Paul Prince
Myriam Schelfhout
Fons Hiel
Orvan van Gijsel
Mariëtte de Bakker-van Goethem