Circle of life

Circle of Life is een eigen vormgeving van de Pelgrimstocht die in 1992 door het bisdom is aangeboden.

Een rondgang leidt de jongeren door de basiliek te Hulst langs verschillende ontmoetingsplaatsen, waar gewerkt wordt rond de thema's: Bijbel, aarde, zalving, voedsel, vasten, vuur, de kerkschatten, Maria en lucht.

Vooraf en aansluitend is er een moment van gebed.

Ontmoetingsplaatsen

In de basiliek zijn tien ontmoetingsplaatsen gemaakt:

Ontwaken

circle of life ontwakenDe verhalen die Jezus vertelde en ook zijn manier van doen, schudden mensen wakker. Mensen komen door Jezus tot de ontdekking, dat het leven méér is dan alleen maar opstaan en slapen gaan, eten en drinken. Het leven is ook méér dan naar school of naar je werk gaan, sporten, tv. kijken en een keer per jaar op vakantie naar het buitenland.

Jezus maakte de mensen duidelijk dat het leven er niet alleen maar is voor je zelf, maar dat je open moet staan voor de ander, en samen met elkaar werken aan een wereld zoals God die bedoeld heeft.

Op deze ontmoetingsplaats wordt gevraagd stil te staan bij de betekenis van de Bijbel op ons leven nu. Daartoe liggen er enkele Bijbels en een aantal losse Bijbelverhalen.

Aarde

circle of life aarde1De aarde is het sterkste symbool van de verbondenheid van alles wat leeft en bestaat. Zij draagt, voedt, brengt tot wasdom en wat sterft neemt zij weer in zich op.

circle of life aarde2Met de aarde en met alles wat leeft is de mens verbonden in een oneindige kringloop van leven en dood. Op deze plaats wordt gevraagd stil te staan bij de eigen verbondenheid met de aarde en heel de schepping.

Zalving

circle of life zalvingLang niet alle facetten van het christelijke leven zijn in een half jaar van voorbereiding te behandelen. Dat hoeft ook niet, want zo ’n periode levert levenslang een echo op. Verder rekenen we op steun van de Heilige Geest om deze jongeren te vormen tot geïnspireerde mensen, die vreugde en kracht vinden in een gelovig leven, maar ook tot dragers van de kerk van morgen.

In een gesprek met de vormheer komen bij deze ontmoetingsplaats de zalving en handoplegging aan de orde. Tevens is de heilige olie te zien en te ruiken.

Maaltijd

circle of life maaltijdDe symboliek is overgenomen van het joodse paasmaal, wat ook Jezus met zijn leerlingen vierde op de avond voor zijn lijden en dood.

In de vroegste joodse geschiedenis was het paasfeest een lentefeest. Na de uittocht uit Egypte veranderde het van betekenis. Het werd een feest dat elk jaar opnieuw de bevrijding uit de slavernij en het verlossende handelen van God herdenkt en viert.

De gerechten die tijdens het paasmaal gegeten worden zijn bitter en zoet. Het bitter van de mierikswortel herinnert aan de bittere tijd in Egypte. Een schaaltje met zout water herinnert aan de tranen die vergoten zijn.

De matzes zijn een symbool van het brood voor de haast; het ongegiste brood dat het volk meenam voor onderweg. Charoset, het zoete gerecht, symboliseert de verlossing uit de slavernij, het nieuwe leven dat de dood van de slavernij overwon. Ook de voorjaarsgroenten symboliseren het nieuwe leven.

Herken het zoete en het bittere in het eigen leven.

Vuur

circle of life vuurVuur neemt alles in zich op, maakt alles tot vuur en brengt dan wat brandt terug tot rook en as. De rook van het vuur stijgt op naar de hemel.

Wanneer de mensen een vuuroffer brengen dan voert het vuur hun offer tot God of de Goden. Door middel van het vuur kunnen de mensen aan God of de Goden iets teruggeven van alles wat zij ontvangen.

Het ontsteken van paasvuren is een oud heidens gebruik. De mensen wilden daarmee hun dankbaarheid uiten voor alles wat God hen gegeven had. Het waren vreugdevuren om het nieuwe licht van de zon te verwelkomen, die de aarde hielp verder te ontdooien. Het licht zorgde ervoor dat de duistere machten verdwenen. Het vuur is ook symbool van de werking van Gods Geest, die je in vuur en vlam zet. Het maakt je enthousiast voor iets of iemand, zozeer zelfs dat je er voor door het vuur wilt gaan.

Water

circle of life waterWater is de bron van al het leven. Zonder water kan er niets bestaan. Water geeft leven. Maar water kan ook vernietigend zijn en het leven doen wegspoelen met een nietsontziende vloed.

Water is transparant en helder en wast weg alles wat vuil is. Water verkwikt het lichaam en ontspant. Geen wonder dat water altijd tot de verbeeldingskracht van de mensen heeft gesproken.

Een onderdompeling in het water, of een rituele reiniging symboliseert het afleggen van het oude leven en het opnieuw beginnen. Zo liet Jezus zich dopen door Johannes de Doper in de Jordaan. Hij kwam daardoor tot bezinning, tot besef wat de roeping van zijn leven is. Hij voelde de kracht van Gods’ Geest over hem komen.

Schatkamer

circle of life schatkamerDoor de jaren heen hebben gelovige mensen op allerhande manieren hun geloof vorm gegeven. Veel zaken zijn bewaard gebleven: sommige gebeden, schilderijen, goud- en zilverwerk, Bijbels en liturgische gewaden. Door deze zaken te bewaren als waardevolle schatten krijgt het gelovige leven van onze voorouders een plaats in de kerk van vandaag.

Bij een bezoek aan de sacristie krijgt men het vaatwerk te zien, de liturgische boeken, en de gewaden. De betekenis van de liturgische kleuren: wit, paars, rood en groen wordt uitgelegd.

Lucht

circle of life luchtDe lucht symboliseert de levensadem. In het scheppingsverhaal blaast God de mens de levensadem in de neus, en zo komt de mens tot leven.

Ruach is het Hebreeuwse woord dat dan wordt gebruikt. Het duidt oorspronkelijk op een beweging van lucht. Het kan vertaald worden door briesje, storm, wind, maar ook door levensadem en Geest.

De lucht symboliseert ook ‘iets’ dat onzichtbaar is, ongrijpbaar en oneindig uitgestrekt. Het is een beeld dat verwijst naar God. Zo voert de lucht onze stemmen tot God. Zo stijgen onze gebeden als wierook op naar de Allerhoogste. Van een vogel die stil in de lucht blijft hangen, wordt gezegd dat hij aan het bidden is.

Vasten

circle of life vastenChristenen vasten als voorbereiding op een feest: Pasen. Islamieten vieren suikerfeest omdat ze het vasten hebben volgehouden. Overeenkomst: vasten is bij beiden een periode van gebed en God zoeken.

Eten en drinken hebben in de periode van vasten steeds een grote aandacht gekregen. Dat is gegroeid vanuit een praktijk van heel lang aan tafel zitten.

Nu eten we veel sneller en is er daarna weer tijd om snel iets anders te gaan doen; en daarna weer snel iets anders. Alle tijd is gevuld; voor God blijft er niet veel of zelfs geen ruimte over. In de vasten eten en drinken sparen uit de mond is nuttig, vooral om de medemens die het veel minder heeft tegemoet te komen. Die heeft ook recht op goed voedsel.

Om God te ontmoeten is het nodig af en toe stil te worden en de haast uit het leven te bannen; even geen telefoon, computer, televisie, sport of de zorg om het eigen bezit.

Hoe zit het met iemand die wil afvallen na een periode van ongezond leven? Op welke wijze kan een zieke vasten? Op welke manier kan iemand vasten die bijna geen eten heeft? Vasten, daar moet je niet over praten, dat moet je doen.

Maria

circle of life mariaMaria, de moeder van Jezus, heeft het leven van Jezus gevoeld ver voor Hij werd geboren. Als een diepgelovige vrouw leerde Maria Jezus vol liefde bidden.

Maria was erbij die keer dat Jezus water veranderde in wijn; Maria was er ook bij toen Jezus de vredeswens uitsprak; zij deelde met Hem brood en wijn; en aan het kruis was Maria bijna de enige die nog in Jezus geloofde.

Maria wordt door veel mensen en over heel de wereld geëerd. Allereerst door de volgelingen van Jezus Christus. Bijna niet te tellen zijn de gebeden, afbeeldingen, gezangen, kapellen en kerken die aan Maria zijn toegewijd of waarin gevraagd wordt om te bidden voor de mensen.

Voor gelovigen uit de Islam wordt Maria geëerd als de moeder van de profeet Jezus. Zo is Maria de enige vrouw die door beide groepen gelovigen wordt geëerd. Daarom stelt men in deze tijd van spanningen vertrouwen in Maria, zij wordt gezien als de voornaamste bruggenbouwer en vredestichter.

Circle of life plattegrond

Op iedere plaats start een groep van ongeveer tien jongeren. Tegen de klok in wordt heel de ronde doorlopen. Elke groep krijgt een routeplan met de ontmoetingsplaatsen. Deze plaatsen zijn voorzien van een eigen naam en symbool.

In het schooljaar 2015 - 2016 vindt Circle of life plaats op 9 maart 2016 in de basiliek.