financielecommissie

De parochie van de H. Maria Sterre der Zee heeft een significant jaarlijks budget. Dat budget wordt jaarlijks vastgesteld en het wordt beheerd en uitgegeven door de penningmeester van de parochie. Voor ieder boekjaar wordt daartoe een begroting opgesteld. Na de jaarafsluiting wordt telkens een rekening & verantwoording (R&V) gemaakt. De penningmeester stelt de begroting op en legt verantwoording af over de uitgaven. Hierin wordt hij bijgestaan door de kasbeheerders van de afzonderlijke parochiekernen.

Alle kasbeheerders komen tweemaal per jaar bijeen en wel in maart (voor het goedkeuren van de R&V over het afgelopen boekjaar) en in september (voor het goedkeuren van de begroting voor het komend boekjaar). Uit hun midden kiezen de kasbeheerders bij toerbeurt 2 leden uit, die de financiële commissie (FC) vormen. De FC staat de penningmeester met raad en daad terzijde, wanneer deze de begroting en de R&V opstelt.

De financiële commissie heeft verder tot taak relevante financiële onderwerpen te bespreken, zoals de afstemming van de tarieven voor de begraafplaatsen, de actie Kerkbalans, de afdracht aan de parochie en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De parochie heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over financiën. Door deze bestuurlijke opzet is de parochie verzekerd van een breed gedragen financieel draagvlak.